Agnieszka Markuszewska

 

30725507_602843986726786_3739169979249983488_n

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich ILP UMK (w latach 20152018 asystent). W 2008 roku obroniła pracę magisterską pt. W poszukiwaniu tożsamości. Listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835–1876 w kontekście narratywistyki (pod kierunkiem prof. M. Strzyżewskiego). Napisała rozprawę doktorską poświęconą młodzieńczej korespondencji Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a zatytułowaną Korespondencja Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a (problemy interpretacyjne i edytorskie). Interesuje się dziewiętnastowieczną epistolografią, nowymi metodami jej badania, problematyką tekstologiczno-edytorską oraz pograniczami sztuk – zwłaszcza literatury i malarstwa. Przygotowuje tom z „listami literackimi” Krasińskiego, antologię Polska krytyka literacka okresu Wielkiej Emigracji (1832–1848) we Francji oraz pracuje nad wydaniem korespondencji Maurycego i Kamila Mochnackich do rodziców (razem z M. Strzyżewskim). W ramach nowej edycji dzieł Zygmunta Krasińskiego opracowała tomy: Małe formy narracyjne (redakcja naukowa razem z D. Kulczycką), Proza poetycka (vol. 13) i Aparat krytyczny (redakcja naukowa razem z M. Strzyżewskim). Przygotowała również dwutomowe wydanie listów autora Nie-Boskiej komedii do Henryka Reeve’a (Romantyczne współpoetyzowanie. Wybór listów Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a). Jest współzałożycielem i redaktorem naczelnym ogólnopolskiego czasopisma naukowego „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” (w latach 20112017 sekretarz czasopisma). W grancie ministerialnym „Dzieła zebrane Zygmunta Krasińskiego. Nowe wydanie krytyczne” ( nr 11H 11 008580, NPRH, za lata 2012-2016) pełniła funkcję sekretarza. Stypendystka Société Historique et Littéraire Polonaise (Stypendium im. Stanisława Lama, 2016). Prowadzi zajęcia w ramach specjalności edytorsko-wydawniczej, specjalizacji „edytorstwo mediów elektronicznych” i „krytyka artystyczna” oraz na Studiach Podyplomowych w zakresie Redakcyjno-Wydawniczym. Pracuje także w Wydawnictwie Naukowym UMK (redaktor-koordynator ds. projektów zewnętrznych  w ramach obowiązków służbowych organizuje m.in. prace redakcyjne nad serią wydawniczą „Monografie FNP” i „Res Humanae”), koordynuje praktyki i staże studenckie oraz zajmuje się redakcją książek (ponad 100 zredagowanych książek naukowych i popularnonaukowych). Prywatnie: jeździ rowerem po wszystkich zakątkach Torunia, pije dużo kawy, namiętnie ogląda (i kupuje!) albumy malarskie, filmy Federica Felliniego i François Truffaut.

Kontakt: amarkusz@umk.pl

Monografie

 • Poetyckie światy romantyków. O młodzieńczej korespondencji Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a, Toruń 2017.

Opracowania edytorskie:

 • Z. Krasiński, Małe formy narracyjne, wstęp i redakcja naukowa D. Kulczycka i A. Markuszewska, współpraca edytorska B. Linsztet, M. Lutomierski, M. Sokulski, Toruń 2017 (jako tom 4 Dzieł zebranych Z. Krasińskiego).
 • Z. Krasiński, Proza poetycka, vol. 13, opracowanie edytorskie A. Markuszewska, tłumaczenie z języka francuskiego J. Pietrzak-Thébault, Toruń 2017 (jako tom 6 Dzieł zebranych Z. Krasińskiego).
 • Aparat krytyczny, redakcja naukowa A. Markuszewska i M. Strzyżewski, Toruń 2017 (jako tom 8 Dzieł zebranych Z. Krasińskiego).
 • Romantyczne współpoetyzowanie. Wybór listów Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a, t. 12, wybór, wstęp i opracowanie edytorskie A. Markuszewska, Toruń 2018.

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 • Z. Krasiński, Listy literackie, opracowanie edytorskie A. Markuszewska (jako suplement do Dzieł zebranych Z. Krasińskiego).
 • Polska krytyka literacka okresu Wielkiej Emigracji (1832–1848) we Francji. Antologia (razem z M. Strzyżewskim).
 • hasła osobowe dla Słownika polskiej krytyki literackiej 1764–1918 (część druga) w ramach grantu NPRH (nr 11H 17 0213 85, lata realizacji: 2018–2022).

Redakcja naukowa książek i czasopism:

 • Zygmunt Krasiński. Życie czy literatura?, red. A. Markuszewska, Toruń 2018 (w druku).
 • Zygmunt Krasiński. Światy poetyckie i artystowskie, red. A. Markuszewska, Toruń 2014.
 • „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2012, nr 1 (2): Dziewiętnastowieczni edytorzy i wydawcy, red. A. Markuszewska.

Artykuły w książkach zbiorowych i czasopismach:

 • Krasińskiego impresje podróżne z wędrówek po Alpach (uporządkowania tekstowe), w: Zygmunt Krasiński. Życie czy literatura?, pod red. A. Markuszewskiej, Toruń 2018 (w druku).
 • Henry Reeve, Adam Mickiewicz i jego poezja, przełożyła i artykułem wstępnym opatrzyła A. Markuszewska, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2016, R. 9, s. 571594.
 • List jako dyskurs krytycznoliteracki, hasło w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Terminy – pojęcia – zjawiska – przekroje, t. 1: A–M, pod red. J. Bachórza, G. Borkowskiej, T. Kostkiewiczowej, M. Rudkowskiej i M. Strzyżewskiego, Toruń–Warszawa 2016, s. 669682.
 • Światy poetyckie Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a, w: Zygmunt Krasiński. „Varia” tekstowe i tekstologiczne, pod red. M. Strzyżewskiego, Toruń 2016, s. 173202.
 • Piękno w listach Juliusza Słowackiego do matki, w: Piękno Juliusza Słowackiego, t. 3: Metamorphosis, pod red. J. Ławskiego, A. Janickiej i Ł. Zabielskiego, Białystok 2014–2015, s. 147–156.
 • „Listy literackie” Zygmunta Krasińskiego – główne założenia edycji w wyborze, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”, nr 1 (6): Zygmunt Krasiński – edycje i interpretacje, red. M. Strzyżewski, Toruń 2014, s. 45–53.
 • Epistolarna świadomość Zygmunta Krasińskiego. Listy  młodzieńcze do Henryka Reeve’a, w: Zygmunt Krasiński. Dylematy egzystencji – problemy biografii, red. M. Bizior-Dombrowska, Toruń 2014, s. 131–153.
 • Odkrywanie Słowackiego, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”, nr 1 (4): Dziewiętnastowieczny rynek wydawniczy, red. M. Lutomierski, Toruń 2013, s. 127–130.
 • Dyskurs krytycznoliteracki romantyków w listach – zarys problematyki, w: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (do XIX wieku), t. 3, red. P. Borek, M. Olma, Kraków 2013, s. 341–354.
 • „Gwiazda” Zygmunta Krasińskiego – dzieje tekstu, opracowanie tekstologiczne A. Markuszewska, z języka francuskiego przełożyła J. Pietrzak-Thebault, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”, nr 2 (3): Autografy i edycje. Wokół tekstów Zygmunta Krasińskiego, red. M. Strzyżewski, Toruń 2012, s. 89–107.
 • Listy Zygmunta Krasińskiego do Henryka Reeve’a – problemy tekstologiczne, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”, nr 2 (3):  Autografy i edycje. Wokół tekstów Zygmunta Krasińskiego, red. M. Strzyżewski, Toruń 2012, s. 47–54.
 • „…my żywi godniejszymi jesteśmy pożałowania…” Nieznany list Maurycego Mochnackiego do ojca z 14 października 1833 roku, oprac. M. Strzyżewski, A. Markuszewska, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”, nr 1 (2): Dziewiętnastowieczni edytorzy i wydawcy, red. A. Markuszewska, Toruń 2012, s. 93–98.
 • Leopold Méyet jako edytor i wydawca listów romantyków, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”, nr 1 (2): Dziewiętnastowieczni edytorzy i wydawcy, red. A. Markuszewska, Toruń 2012, s. 41–47.
 • Wobec nieskończoności. Romantyczna ikonografia, wstęp i opracowanie materiału ikonograficznego, w: M. Strzyżewski, Romantyczna nieskończoność. Studium identyfikacji pojęcia, Toruń 2010, s. 269–289.
 • Jak czytać korespondencję Elizy z Branickich Krasińskiej, w: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (do XIX wieku), t. 2, red. P. Borek, M. Olma, Kraków 2011, s. 173–182.
 • Metafizyka integracji. Elizy z Branickich Krasińskiej poszukiwanie tożsamości, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, Warszawa 2010, s. 64–79.
 • Czym nie jest, a czym być powinna edycja korespondencji Elizy z Branickich Krasińskiej, w: Rozmaitości warsztatowe, red. M. Strzyżewski, M. Lutomierski, J. Zyśk, Toruń 2010, s. 85–99.
 • Ingerencje w pierwodruk edycji listów Kamila i Maurycego Mochnackich, w: Z warsztatu edytora dzieł romantyków, red. M. Bizior-Dombrowska, M. Lutomierski, Toruń 2008
 • Mickiewicza „kobiety-anioły”, w: Mój Mickiewicz, red. E. Dryglas et al., Toruń 2006.

Doświadczenie dydaktyczne:

W latach 2008–2018 prowadzenie zajęć na Wydziale Filologicznym i Wydziale Sztuk Pięknych UMK (specjalność edytorsko-wydawnicza, specjalizacja edytorstwo mediów elektronicznych, specjalizacja krytyka artystyczna, Studia Podyplomowe w zakresie Redakcyjno-Wydawniczym):

 • Działalność firmy wydawniczej (warsztaty)
 • Edycja źródeł i tekstów literackich (laboratorium)
 • Edytorstwo tekstów (ćwiczenia)
 • Estetyka współczesnej publikacji (laboratorium)
 • Etyka i komunikacja w pracy redaktora (warsztaty)
 • Językowe dylematy (laboratorium)
 • Konwersatorium tekstologiczne (laboratorium)
 • Podstawy techniki wydawniczej (laboratorium)
 • Poprawność językowa w edytorstwie (laboratorium)
 • Redakcja tekstów (laboratorium)
 • Redakcja tekstów naukowych i beletrystycznych (laboratorium)
 • Sztuka edytorska (edycje dzieł klasyków) (konwersatorium)
 • Teksty w Sieci (laboratorium)
 • Współczesne edycje dzieł literackich (konwersatorium)

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s