Agnieszka Markuszewska

20221219_133324

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Edytorstwa i Literatury Polskiej UMK (Wydział Humanistyczny), w latach 20152018 asystent. W 2008 roku obroniła pracę magisterską pt. W poszukiwaniu tożsamości. Listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835–1876 w kontekście narratywistyki. Napisała rozprawę doktorską poświęconą młodzieńczej korespondencji Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a (rozprawa obroniona w 2016 roku). W ramach nowej edycji dzieł Zygmunta Krasińskiego opracowała tomy: Małe formy narracyjne (redakcja naukowa razem z D. Kulczycką), Proza poetycka (vol. 13) i Aparat krytyczny (redakcja naukowa razem z M. Strzyżewskim). Przygotowała również dwutomowe wydanie listów autora Nie-Boskiej komedii do Henryka Reeve’a Romantyczne współpoetyzowanie. Wybór listów Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a (Toruń 2018). Jest współzałożycielem i redaktor naczelną ogólnopolskiego czasopisma naukowego „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” (w latach 20112017 sekretarz czasopisma). W grancie ministerialnym „Dzieła zebrane Zygmunta Krasińskiego. Nowe wydanie krytyczne” ( nr 11H 11 008580, NPRH, za lata 20122016) pełniła funkcję sekretarza. Stypendystka Société Historique et Littéraire Polonaise (Stypendium im. Stanisława Lama, 2016), Fundacji Lanckorońskich (2021) oraz Wydziału Filologicznego UMK (2017, 2018, „grant dla młodych naukowców”). Kierownik dwóch ogólnopolskich konferencji naukowych „Intymistyka a edytorstwo” (2018) i „Hrabia Zygmunt i okolice” (2017) (sekretarz sześciu konferencji). Prowadzi zajęcia w ramach specjalności edytorsko-wydawniczej (I i II stopień) i „krytyka artystyczna” oraz na Studiach Podyplomowych w zakresie Redakcyjno-Wydawniczym. Od 2021 roku pełni funkcję opiekuna naukowego Studenckiego Koła Edytorskiego „Wyjustowani”. Współpracuje z Wydawnictwem Naukowym UMK (redaktor-koordynator ds. projektów zewnętrznych w ramach obowiązków służbowych organizuje m.in. prace redakcyjne nad serią wydawniczą „Monografie FNP” i „Res Humanae”), koordynuje praktyki i staże studenckie oraz zajmuje się redakcją książek (ponad 400 zredagowanych książek naukowych i popularnonaukowych). Prywatnie: jeździ rowerem po wszystkich zakątkach Torunia, pije dużo kawy, namiętnie ogląda (i kupuje!) albumy malarskie, filmy Federica Felliniego i François Truffaut.

Kontakt: amarkusz@umk.pl

ORCID ID: 0000-0003-2511-4867

Zainteresowania badawcze

 • polska i europejska literatura dziewiętnastowieczna
 • romantyczna proza poetycka i geografia literacka
 • nowoczesne sposoby badania epistolografii (zwłaszcza XIX wieku)
 • związki literatury i malarstwa
 • edytorstwo dzieł literackich, historia książki i typografii
 • estetyka współczesnej publikacji.

Monografie

 • Poetyckie światy romantyków. O młodzieńczej korespondencji Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a, Toruń 2017, s. 598.

Opracowania edytorskie:

 • W. Irving, Księga szkiców pana Geoffreya Crayona, wstęp A. Markuszewska i M. Strzyżewski, przypisy A. Markuszewska, Toruń 2023 (w druku).
 • Z. Krasiński, Oeuvres en français. Prose poétique suivi de Écrits politiques et critiques, édition critique par Mirosław Strzyżewski, Joanna Pietrzak-Thébault et Agnieszka Markuszewska, Paris 2021, Classiques Garnier, Bibliothèque du XIXe siècle, ss. 551.
 • Romantyczne współpoetyzowanie. Wybór listów Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a, t. 1, wybór, wstęp i opracowanie edytorskie A. Markuszewska, Toruń 2018, s. 506.
 • Romantyczne współpoetyzowanie. Wybór listów Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a, t. 2, wybór, wstęp i opracowanie edytorskie A. Markuszewska, Toruń 2018, s. 430.
 • Z. Krasiński, Proza poetycka, vol. 1, opracowanie edytorskie A. Markuszewska, tłumaczenie z języka francuskiego J. Pietrzak-Thébault, Toruń 2017, s. 412.
 • Z. Krasiński, Proza poetycka, vol. 2, opracowanie edytorskie A. Markuszewska, tłumaczenie z języka francuskiego J. Pietrzak-Thébault, Toruń 2017, s. 372.
 • Z. Krasiński, Proza poetycka, vol. 3, opracowanie edytorskie A. Markuszewska, tłumaczenie z języka francuskiego J. Pietrzak-Thébault, Toruń 2017, s. 532.
 • Z. Krasiński, Małe formy narracyjne, wstęp i redakcja naukowa D. Kulczycka i A. Markuszewska, współpraca edytorska B. Linsztet, M. Lutomierski, M. Sokulski, Toruń 2017, s. 497.
 • Aparat krytyczny, redakcja naukowa A. Markuszewska i M. Strzyżewski, Toruń 2017, s. 525.

Ważniejsze prace w przygotowaniu i projekty badawcze:

 • „Poetry Without Borders. Romantic Poetical Prose in a New Comparative Perspective (Polish, English and French literature)”, projekt badawczy realizowany w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości (Uczelnia Badawcza) – Debiuty”.
 • „Romantyczna geografia Krasińskiego – Rzym i Neapol” (w ramach Stypendium Fundacji Lanckorońskich na 2022 rok).
 • hasła osobowe dla Słownika polskiej krytyki literackiej 1764–1918 (część druga) w ramach grantu NPRH (nr 11H 17 0213 85, lata realizacji: 2018–2022).
 • Polska krytyka literacka okresu Wielkiej Emigracji (1832–1848) we Francji. Antologia (razem z M. Strzyżewskim).
 • edycja korespondencji Maurycego i Kamila Mochnackich do rodziców (razem z M. Strzyżewskim).

Redakcja merytoryczna książek i czasopism:

 • Zygmunt Krasiński w Europie. Rekonesans, red. A. Markuszewska i M. Strzyżewski, Toruń 2022.
 • „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2019, nr 1 (15): Intymistyka a edytorstwo. Do XIX wieku, red. A. Markuszewska.
 • Zygmunt Krasiński. Życie czy literatura?, red. A. Markuszewska, Toruń 2019.
 • Zygmunt Krasiński. Światy poetyckie i artystowskie, red. A. Markuszewska, Toruń 2014.
 • „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2012, nr 1 (2): Dziewiętnastowieczni edytorzy i wydawcy, red. A. Markuszewska.

Artykuły w książkach zbiorowych i czasopismach:

 • Lieu d’intimité – lieu d’imagination. Géographie littéraire de Zygmunt Krasiński, „Studia Romanica Posnaniensia” 2023, nr 1 (50), s. 119–132, https://doi.org/10.14746/strop.2023.50.1.9.
 • L’œuvre française de Zygmunt Krasiński – histoire des textes, w: Z. Krasiński, Oeuvres en français. Prose poétique suivi de Écrits politiques et critiques, édition critique par Mirosław Strzyżewski, Joanna Pietrzak-Thébault et Agnieszka Markuszewska, Paris 2021, s. 2638.
 • Mochnacki na nowo odkrywany. Dwa nieznane rękopisy listów, „Pamiętnik Literacki” 2020, z. 3, s. 101117.
 • Tekst literacki czy poufne wyznanie? Krasińskiego młodzieńcze autofikcje, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2019, nr 1 (15): Intymistyka a edytorstwo. Do XIX wieku, red. A. Markuszewska, s. 5562.
 • Krasińskiego impresje podróżne z wędrówek po Alpach (uporządkowania tekstowe), w: Zygmunt Krasiński. Życie czy literatura?, pod red. A. Markuszewskiej, Toruń 2019, s. 209241.
 • Henry Reeve, Adam Mickiewicz i jego poezja, przełożyła i artykułem wstępnym opatrzyła A. Markuszewska, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2016, R. 9, s. 571594.
 • List jako dyskurs krytycznoliteracki, hasło w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Terminy – pojęcia – zjawiska – przekroje, t. 1: A–M, pod red. J. Bachórza, G. Borkowskiej, T. Kostkiewiczowej, M. Rudkowskiej i M. Strzyżewskiego, Toruń–Warszawa 2016, s. 669682.
 • Światy poetyckie Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a, w: Zygmunt Krasiński. „Varia” tekstowe i tekstologiczne, pod red. M. Strzyżewskiego, Toruń 2016, s. 173202.
 • Piękno w listach Juliusza Słowackiego do matki, w: Piękno Juliusza Słowackiego, t. 3: Metamorphosis, pod red. J. Ławskiego, A. Janickiej i Ł. Zabielskiego, Białystok 2014–2015, s. 147–156.
 • „Listy literackie” Zygmunta Krasińskiego – główne założenia edycji w wyborze, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”, nr 1 (6): Zygmunt Krasiński – edycje i interpretacje, red. M. Strzyżewski, Toruń 2014, s. 45–53.
 • Epistolarna świadomość Zygmunta Krasińskiego. Listy  młodzieńcze do Henryka Reeve’a, w: Zygmunt Krasiński. Dylematy egzystencji – problemy biografii, red. M. Bizior-Dombrowska, Toruń 2014, s. 131–153.
 • Odkrywanie Słowackiego, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”, nr 1 (4): Dziewiętnastowieczny rynek wydawniczy, red. M. Lutomierski, Toruń 2013, s. 127–130.
 • Dyskurs krytycznoliteracki romantyków w listach – zarys problematyki, w: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (do XIX wieku), t. 3, red. P. Borek, M. Olma, Kraków 2013, s. 341–354.
 • „Gwiazda” Zygmunta Krasińskiego – dzieje tekstu, opracowanie tekstologiczne A. Markuszewska, z języka francuskiego przełożyła J. Pietrzak-Thebault, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”, nr 2 (3): Autografy i edycje. Wokół tekstów Zygmunta Krasińskiego, red. M. Strzyżewski, Toruń 2012, s. 89–107.
 • Listy Zygmunta Krasińskiego do Henryka Reeve’a – problemy tekstologiczne, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”, nr 2 (3):  Autografy i edycje. Wokół tekstów Zygmunta Krasińskiego, red. M. Strzyżewski, Toruń 2012, s. 47–54.
 • „…my żywi godniejszymi jesteśmy pożałowania…” Nieznany list Maurycego Mochnackiego do ojca z 14 października 1833 roku, oprac. M. Strzyżewski, A. Markuszewska, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”, nr 1 (2): Dziewiętnastowieczni edytorzy i wydawcy, red. A. Markuszewska, Toruń 2012, s. 93–98.
 • Leopold Méyet jako edytor i wydawca listów romantyków, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”, nr 1 (2): Dziewiętnastowieczni edytorzy i wydawcy, red. A. Markuszewska, Toruń 2012, s. 41–47.
 • Wobec nieskończoności. Romantyczna ikonografia, wstęp i opracowanie materiału ikonograficznego, w: M. Strzyżewski, Romantyczna nieskończoność. Studium identyfikacji pojęcia, Toruń 2010, s. 269–289.
 • Jak czytać korespondencję Elizy z Branickich Krasińskiej, w: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (do XIX wieku), t. 2, red. P. Borek, M. Olma, Kraków 2011, s. 173–182.
 • Metafizyka integracji. Elizy z Branickich Krasińskiej poszukiwanie tożsamości, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, Warszawa 2010, s. 64–79.
 • Czym nie jest, a czym być powinna edycja korespondencji Elizy z Branickich Krasińskiej, w: Rozmaitości warsztatowe, red. M. Strzyżewski, M. Lutomierski, J. Zyśk, Toruń 2010, s. 85–99.
 • Ingerencje w pierwodruk edycji listów Kamila i Maurycego Mochnackich, w: Z warsztatu edytora dzieł romantyków, red. M. Bizior-Dombrowska, M. Lutomierski, Toruń 2008
 • Mickiewicza „kobiety-anioły”, w: Mój Mickiewicz, red. E. Dryglas et al., Toruń 2006.

Doświadczenie dydaktyczne:

W latach 2008–2023 prowadzenie zajęć na Wydziale Humanistycznym (dawniej: Filologicznym) i Wydziale Sztuk Pięknych UMK (specjalność edytorsko-wydawnicza, specjalizacja edytorstwo mediów elektronicznych, specjalizacja krytyka artystyczna, Studia Podyplomowe w zakresie Redakcyjno-Wydawniczym):

 • Działalność firmy wydawniczej (warsztaty)
 • Edycja źródeł i tekstów literackich (laboratorium)
 • Edytorstwo tekstów (ćwiczenia)
 • Estetyka współczesnej publikacji (laboratorium)
 • Etyka i komunikacja w pracy redaktora (warsztaty)
 • Historia pisma, książki i typografii (wykład)
 • Interpretacja tekstów literackich (konwersatorium)
 • Językowe dylematy (laboratorium)
 • Konwersatorium tekstologiczne (laboratorium)
 • Literatura popularna a media (wykład)
 • Literatura powszechna (konwersatorium)
 • Podstawy techniki wydawniczej (laboratorium)
 • Polish literature in European context (19th century) (discussion seminar)
 • Poprawność językowa w edytorstwie (laboratorium)
 • Redakcja tekstów (laboratorium)
 • Redakcja tekstów naukowych i beletrystycznych (laboratorium)
 • Seminarium dyplomowe
 • Specjalistyczny język obcy (konwersatorium)
 • Sztuka edytorska (edycje dzieł klasyków) (wykład)
 • Teksty w Sieci (laboratorium)
 • Współczesne edycje dzieł literackich (konwersatorium)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s