Specjalność edytorsko-wydawnicza (studia I stopnia)

Specjalność edytorsko-wydawnicza (kierunek: filologia polska) umożliwia zdobycie wiedzy i konkretnych umiejętności praktycznych związanych z procesem wydawniczym, funkcjonowaniem firmy księgarsko-wydawniczej oraz nowoczesnymi technologiami druku. Studia pozwalają na zdobycie umiejętności z zakresu redakcji i korekty tekstów (naukowych i beletrystycznych), projektowania graficznego i najnowszych technologii w edytorstwie naukowym. Program studiów umożliwia także zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania książki tradycyjnej, artystycznej i elektronicznej w świecie współczesnym.

Absolwent naszych studiów zdobywa kwalifikacje niezbędne w wykonywaniu takich zawodów, jak redaktor, korektor, księgarz, wydawca, edytor, tekstolog, projektant książek czy operator składu komputerowego. Zdobyte podczas studiów umiejętności umożliwią absolwentowi znalezienie pracy m.in. w wydawnictwach naukowych i komercyjnych, redakcjach czasopism i gazet, portalach internetowych, agencjach reklamowych, instytucjach kulturalnych.

Wykaz i problematyka przedmiotów dodatkowych.

Edycja źródeł i tekstów literackich (laboratorium, 30 godzin)

Celem zajęć jest analiza problemów związanych z edytorskim opracowaniem tekstów literackich, naukowych, publicystycznych i źródłowych prowadząca do sformułowania zasad edycji naukowej. Zajęcia mają charakter praktyczny, kończą się samodzielnym przygotowaniem edycji tekstu dawnego (lub współczesnego) w formie transliteracji i transkrypcji, z komentarzem i aparatem krytycznym.

Historia pisma, książki i typografii (wykład, 30 godzin)

Celem wykładu jest ukazanie historii książki, pisma i typografii oraz ich funkcji cywilizacyjnej na przestrzeni dziejów. Przedstawienie tej problematyki wymaga pokazania przemian w zakresie kształtowania się i użytkowania pisma, rozwoju książki i typografii (także rozwoju form mecenatu w dawnej Polsce, czasopiśmiennictwa, bibliotek i prawa autorskiego) oraz ich wzajemnych zależności. Niezbędne jest omówienie podstawowych pojęć z zakresu wskazanej problematyki oraz zaprezentowanie sylwetek najważniejszych polskich i europejskich drukarzy oraz wydawców, mecenasów sztuki, ilustratorów, projektantów fontów i pism drukarskich.

Komputerowe opracowanie tekstu (laboratorium, 30 godzin)

Przedmiot umożliwia zdobycie wiedzy i wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych (zaawansowanej obsługi edytora tekstu Microsoft Word) w kontekście prac wydawniczych. Wszystkim omawianych zagadnieniom towarzyszą ćwiczenia. Zajęcia kończą się samodzielnym przygotowaniem tekstu do druku (wprowadzenie korekty, sformatowanie tekstu i skład).

Książka artystyczna a psychologia odbioru publikacji (laboratorium, 30 godzin)

Główny krąg zagadnień omawianych w ramach przedmiotu stanowi problematyka projektowania graficznego publikacji w kontekście podstawowych zagadnień z zakresu psychologii odbioru oraz estetyki. Szczególny nacisk zostaje położony na zagadnienia związane z książką artystyczną (projektami eksperymentalnymi i wydaniami bibliofilskimi), stawiające pytania o granice poligrafii i miejsce książki w XXI wieku.

Podstawowe zagadnienia z dziedziny tekstologii i edytorstwa (wykład, 30 godzin)

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego, umożliwiającą dalsze etapy poznawania filologicznych procedur specjalistycznych. Wykład wprowadza rozróżnienie dziedzin tekstologii i edytorstwa, ukazuje ich wzajemne powiązania, a następnie zapoznaje słuchaczy z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami edytorskimi.

Podstawy księgarstwa (wykład, 15 godzin)

Wykład ma zapoznać studenta z podstawami księgarstwa, jego zasadami i funkcjonowaniem na rynku w Polsce. Student zdobywa podstawową wiedzę o współpracy z kontrahentami, klientem. Potrafi odpowiednio wyeksponować książkę na półce w księgarni. Posiada ogólną wiedzę z zakresu zadań księgarni, jej funkcjonowania, zdobywa wiedzę na temat podstaw zarządzania, rachunku finansowego księgarni.

Podstawy projektowania graficznego (laboratorium, 30 godzin)

Celem zajęć jest przyswojenie przez studenta postępowania związanego z samodzielną obsługą programów komputerowych służących do łamania i składania tekstu, projektowania layoutów, okładek i akcydensów oraz tworzenia i modyfikowania plików graficznych – czynności niezbędnych w trakcie wykonywania prac wydawniczych. Zajęcia mają charakter praktyczny. Odbywają się w pracowni komputerowej i kończą się samodzielnym przygotowaniem składu prostego tekstu w wybranym programie DTP, zaprojektowaniem layoutu lub okładki.

Promocja i reklama w firmie wydawniczej (laboratorium, 30 godzin)

Przedmiot stanowi dopełnienie zajęć Współczesny rynek wydawniczy i jest analizą działań promocyjno-reklamowych w wydawnictwie. Od słuchacza jest wymagana znajomość najważniejszych problemów współczesnej produkcji i handlu publikacjami. Główny cel zajęć to ukazanie studentowi promocji i reklamy jako niezbędnych składników marketingu wydawniczego w XXI wieku. Przedmiot ma formę ćwiczeń, które kończą się przygotowaniem i realizacją projektu imprezy promocyjnej (np. spotkania autorskiego, kiermaszu).

Publikacje elektroniczne i warsztat multimedialny (laboratorium, 15 godzin)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami współczesnych technologii cyfrowych wykorzystywanych w edytorstwie. Przedmiot obejmuje kilka kręgów zagadnień: formy i rodzaje publikacji elektronicznych, konsekwencje ich funkcjonowania w przestrzeni społecznej (m.in. nowe formy wypowiedzi elektronicznych, np. powieść hipertekstowa), etapy tworzenia cyfrowych publikacji (przygotowanie materiałów do digitalizacji, digitalizacja, obróbka plików, porządkowanie, publikowanie), standardy tekstowe i graficzne, rodzaje prezentacji danych, dobór formatu dla różnych rodzajów dokumentów (m.in. txt, RFT JPEG, GIF, PNG, PDF, DjVu). Na zajęciach omawiane są także problemy związane z formułą Open Access, wykorzystaniem bibliotek i repozytoriów cyfrowych.

Redakcja tekstów (laboratorium, 60 godzin)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką związaną z opracowaniem redakcyjnym publikacji o różnorodnym charakterze (książki naukowe reprezentujące różne dyscypliny badawcze, literatura piękna, poezja, tłumaczenia, artykuły prasowe, komiksy, wydania albumowe). Zajęcia mają charakter praktyczny: omówieniu poszczególnych zasad merytorycznego i technicznego opracowania tekstu towarzyszą ćwiczenia mające na celu zdobycie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności niezbędnych dla poprawnego wykonania adiustacji tekstów oraz sporządzenia korekty wydawniczej.

Współczesny rynek wydawniczy (laboratorium, 30 godzin)

Na zajęciach analizuje się najważniejsze zjawiska związane z rynkiem wydawniczym w Polsce w XXI wieku. Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami branżowymi, współczesną produkcją wydawniczą, a także specyfiką dystrybucji książek i czasopism. Zajęcia mają charakter ćwiczeń. Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w spotkaniach i przygotowanie referatu na zadany temat.

Zarys historii edytorstwa naukowego (wykład, 30 godzin)

Wykład zapoznaje studentów z zagadnieniami dotyczącymi historii edytorstwa naukowego, z uwzględnieniem przemian w świadomości człowieka spowodowanych rewolucją Gutenberga i współczesną rewolucją technologiczną. Prezentuje historię najważniejszych polskich serii wydawniczych, edycji krytycznych i wydań zbiorowych klasyków literatury od wieku XIX do czasów współczesnych. Ukazuje także rolę dyskusji edytorskich oraz ich wpływ na kształtowanie się nowoczesnych teorii edytorstwa naukowego.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s