„Sztuka Edycji”

SE11 okladka_01

ISSN 2084-7963, e-ISSN 2391-7903

Adres Redakcji: Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Humanistyczny UMK, ul. Fosa Staromiejska 3, pok. 215, 87-100 Toruń, e-mail: sztukaedycji@umk.pl

Redaktor Naczelna: dr Agnieszka Markuszewska (amarkusz@umk.pl, ORCID ID: 0000-0003-2511-4867)

Sekretarze Redakcji: mgr Patryk Chłopek (patryk.chlopek@gmail.com, ORCID ID: 0000-0001-5565-7761), mgr Katarzyna Płońska (katarzynaplonska96@gmail.com, ORCID ID: 0000-0003-1947-1905)

Przewodniczący Rady Naukowej: prof. zw. dr hab. Mirosław Strzyżewski (mistrzy@umk.pl, ORCID ID: 0000-0003-2020-656X)

Rada Naukowa: Kajsa Andersson (The University of Örebro), dr hab. Justyna Bajda, prof. UWr (UWr), prof. ucz. dr hab. Tomasz Chachulski (IBL PAN), prof. Andrea De Carlo (Universita degli Studi di Napoli „L’Orientale”), prof. dr hab. Janusz Degler (UWr), prof. instytutu dr hab. Beata Dorosz (IBL PAN), prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak (UMK), prof. dr hab. Maria Kalinowska (UW), prof. Luigi Marinelli (Università degli Studi di Roma „La Sapienza”), dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL (KUL), prof. ucz. dr hab. Joanna Pietrzak-Thébault (UKSW), prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak (UAM), prof. Kristina Rutkovska (Vilniaus Universitetas), dr hab. Bartłomiej Szleszyński (IBL PAN)

Redaktor języka angielskiego: Jacek Wełniak

Redaktorzy współpracujący: Jolanta Dobrzeniecka

O czasopiśmie: Ogólnopolskie czasopismo naukowe „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” w swoich założeniach ma stanowić forum wymiany myśli, poglądów oraz przykładowych rozwiązań, jakimi warto się dzielić, by wspólnie dochodzić do nowych koncepcji teoretycznych, metod pracy nad tekstem, rozwiązań edytorskich oraz procedur postępowania z dziełem literackim. Projekt czasopisma łączy się z cyklem organizowanych przez Katedrę Edytorstwa i Literatury Polskiej UMK (wcześniej: Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich) ogólnopolskich konferencji naukowych, podczas których spotykają się zarówno historycy literatury, edytorzy i tekstolodzy, jak i księgarze, bibliofile, dyrektorzy i pracownicy wydawnictw, bibliotek oraz historycy sztuki z zakresu grafiki użytkowej.

Czasopismo zostało ujęte w nowym ministerialnym wykazie czasopism punktowanych i otrzymało 40 punktów.

Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Google Scholar, DOAJ – Directory of Open Access Journals

Pierwotną wersją każdego półrocznika „Sztuki Edycji” jest wersja elektroniczna dostępna w systemie Open Access. Oferujemy również druk na zlecenie
(więcej na stronie Wydawnictwa Naukowego UMK).

Dotychczas opublikowane numery czasopisma (wszystkie numery są dostępne w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons):

Numer w przygotowaniu:

 • 2023, nr 1 (23): Praktyki edycji cyfrowych, red. B. Szleszyński, K. Niciński i A. Szulińska
 • 2023, nr 2 (24): Edycje romantyków – interpretacje romantyzmu, red. M. Strzyżewski i A. Markuszewska

Tematyka następnych zeszytów:

 • 2024, nr 1 (25): Zapisywanie wojny. O materialności dzienników, red. P. Rodak, M. Libich i P. Sadzik (termin przesyłania tekstów: do końca grudnia 2023 roku).
 • 2024, nr 2 (26): Od deski do deski. Retoryka oprawy, red. J. Bajda, O. Taranek-Wolańska i D. Ucherek (termin przesyłania tekstów: do końca marca 2024 roku).

Zgłaszanie propozycji numerów tematycznych: Redakcja „Sztuki Edycji” oczekuje na propozycje numerów tematycznych zarówno od badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak i ze wszystkich środowisk akademickich w kraju i za granicą. Przy zgłaszaniu propozycji tematycznych prosimy o podanie następujących informacji:

 • dane osoby zgłaszającej temat (imię i nazwisko, tytuł naukowy, stopień, zajmowane stanowisko, instytucja, adres, dane kontaktowe, ORCID ID),
 • propozycję tematu oraz uzasadnienie wyboru tematyki,
 • wstępną listę przewidywanych autorów i spis planowanych artykułów,
 • deklarowany termin złożenia materiałów gotowych do recenzji.

Artykuły, dokumenty, manuskrypty” oraz „Przeglądy i sprawozdania”: Na każdy numer „Sztuki Edycji” – oprócz tekstów naukowych zebranych w dziale „Artykuły i rozprawy” – składają się działy „Artykuły, dokumenty, manuskrypty” (wcześniej „Źródła i dokumenty”) oraz „Przeglądy i sprawozdania”. Zachęcamy do publikowania w czasopiśmie materiałów źródłowych (np. listów, fragmentów utworów, tłumaczeń z języka obcego) wraz z odpowiednim wstępem, recenzji edycji krytycznych lub popularnonaukowych klasyków literatury i książek o tematyce edytorskiej, sprawozdań (np. z konferencji naukowych o tematyce edytorskiej) i przeglądów.

Informacje dla autorów: Autorzy przysyłający artykuły do „Sztuki Edycji” napisane w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim, hiszpańskim są proszeni o dołączenie do tekstu następujących materiałów dodatkowych:

 • numeru ORCID ID, krótkiego biogramu (z informacją o afiliacji i adresem e-mailowym, który zostanie podany do publicznej wiadomości),
 • streszczenia artykułu w języku polskim oraz w języku angielskim (do 1500 znaków typograficznych ze spacjami),
 • co najmniej 5 słów kluczowych w języku polskim i w języku angielskim najtrafniej określających problematykę przedstawioną w artykule,
 • bibliografii załącznikowej,
 • informacji o źródle finansowania badań przedstawionych w artykule,
 • informacji o prawach autorskich związanych z wykorzystanym w artykule materiałem ilustracyjnym

oraz oświadczeń stwierdzających, że:

 • praca jest dziełem oryginalnym, w którym prawnie i etycznie dozwolone wykorzystanie obcego dorobku intelektualnego zostało jasno określone i wyraźnie oznaczone,
 • w pracy nie zostały wykorzystane koncepcje, założenia, metody i fragmenty tekstów innych autorów bez podania ich nazwisk i tytułów ich dzieł,
 • praca nie była wcześniej publikowana ani nie jest skierowana do redakcji innych czasopism lub ksiąg zbiorowych,
 • w artykule ujawniono wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem informacji, kto jest autorem koncepcji publikacji, tzw. zapora ghostwriting).

Propozycje tekstów należy przesyłać drogą elektroniczną za pomocą Akademickiej Platformy Czasopism Naukowych UMK (https://apcz.umk.pl/) lub bezpośrednio na adres e-mailowy redakcji: sztukaedycji@umk.pl. Średni czas, w jakim przeprowadzana jest wstępna ocena manuskryptów, wynosi 14 dni. Średni czas, w jakim publikowany jest artykuł (po uwzględnieniu uwag recenzentów), wynosi 127 dni. Redakcja nie pobiera żadnych opłat za złożenie/publikację artykułu.

Redakcja prosi o przesyłanie wymienionych wyżej oświadczeń wyłącznie drogą elektroniczną (sztukaedycji@umk.pl).

Teksty powinny być przygotowane zgodnie z wymogami technicznymi redakcji (zob. Załącznik 1 – wskazówki redakcyjne).

Objętość artykułów: Tekst artykułu naukowego nie powinien przekraczać objętości 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków typograficznych, łącznie z przypisami i spacjami), recenzji lub sprawozdania – 0,5 arkusza.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania w nadesłanym tekście zmian redakcyjnych o charakterze językowo-stylistycznym i kompozycyjnym oraz do wskazywania autorowi, głównie na podstawie ocen recenzentów zewnętrznych, elementów tekstu koniecznych do nowego autorskiego opracowania merytorycznego. Autor ma obowiązek ustosunkować się do powyższych rozstrzygnięć i wskazówek przez autoryzację i ewentualną modyfikację tekstu dostarczonego autorowi w postaci pliku elektronicznego. Tekst przesłany do Redakcji po poprawkach wynikających z recenzji zewnętrznych jest uznawany przez Redakcję za ostateczną wersję artykułu, zweryfikowaną merytorycznie przez autora. Redakcja nie płaci honorarium autorskiego za materiały opublikowane na łamach „Sztuki Edycji”.

Procedura recenzowania artykułów: 1) Wstępnej oceny artykułów dokonują redaktor naczelny czasopisma, członkowie Rady Naukowej oraz redaktorzy tematyczni, biorąc pod uwagę poziom merytoryczny nadesłanej pracy oraz jej zgodność z tematyką pisma. 2) Jeśli dany tekst nie spełnia kryteriów artykułu naukowego, redakcja może zadecydować o jego odrzuceniu lub umieszczeniu w innym dziale numeru, np. w „Przeglądach i sprawozdaniach”. 3) Teksty powinny być przygotowane zgodnie z wymogami technicznymi redakcji (zob. Załącznik 1 – wskazówki redakcyjne). 4) Teksty pozytywnie zaopiniowane w redakcji są kierowane do niezależnych recenzentów, specjalistów w danej tematyce. 5) W przypadku tekstów powstałych w języku obcym recenzent jest afiliowany w instytucji polskiej lub zagranicznej. 6) Zgodnie z zasadą double-blind review process w przypadku przyjęcia tekstu do druku (lub jego odrzucenia) nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorom. Raz w roku redakcja podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów. 7) Recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji. 8) Recenzja ma formę pisemną (formularz recenzyjny) i kończy się jednoznacznym wnioskiem dopuszczającym artykuł do publikacji bądź jego odrzuceniem. 9) O konkluzji recenzji autor zostaje poinformowany w terminie do dwóch miesięcy od daty nadesłania tekstu. (Autor jest informowany o możliwości przedłużenia procesu recenzyjnego).

Średni czas, w jakim przeprowadzana jest recenzja manuskryptów, wynosi 30 dni.

Spis recenzentów dotychczas opublikowanych numerów „Sztuki Edycji”.

Redakcja czasopisma informuje, że tryb recenzyjny przebiega zgodnie z zaleceniami sformułowanym przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce w dokumencie „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (Warszawa 2011).

Zapora GHOSTWRITING: Prowadzimy politykę jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstawania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy itp.) Dlatego redakcja przeciwdziała przypadkom nierzetelności naukowej, takim jak ghostwriting (brak ujawniania czyjegoś udziału w powstaniu publikacji) i guest authorship (przypisywanie komuś współudziału przy powstawaniu publikacji, mimo że był on znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca). Służą temu następujące zasady: 1) Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem informacji, kto jest autorem koncepcji publikacji). 2) Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł redaktorowi tematycznemu danego tomu lub redakcji.

STANDARDY ETYCZNE

„Sztuka Edycji” zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznych na wszystkich etapach procesu publikacji (współpracy z autorami, recenzowania, opracowywania i publikowania tekstów). Oto najważniejsze oczekiwania stawiane wobec redaktorów, recenzentów i autorów.

1. OBOWIĄZKI REDAKTORA

 • Postępować w sposób uczciwy, obiektywny i sprawiedliwy, realizując oczekiwane obowiązki, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.
 • Rozpatrywać zgłoszone do publikacji teksty wyłącznie na podstawie ich naukowej wartości (bez uwzględnienia ich ewentualnych walorów komercyjnych).
  Przyjmować i opracowywać nadesłane teksty zgodnie z przyjętymi i upublicznionymi procedurami, a w przypadku skarg dotyczących standardów etycznych lub konfliktów interesów – postępować stosownie do danego przypadku, zgodnie z procedurami.
 • Zapewnić autorom możliwość odpowiedzi na wszelkie merytoryczne zarzuty. Ewentualne skargi rozpatrywać niezależnie od tego, kiedy została wydana pierwotna publikacja i zachowywać dokumentację związaną z takimi skargami.
 • Redakcja ponosi pełną odpowiedzialność i prawo do odrzucania lub akceptowania artykułu. Po wykryciu ewentualnych błędów ma prawo do publikacji korekty lub wycofania tekstu.
 • Redakcja wdraża zasady rzetelności w publikacjach naukowych oraz procedury wykrywania przypadków nierzetelności naukowej, zwłaszcza plagiatów oraz „ghostwriting” i „guest authorship”. Korzystamy z najnowszego, ogólnoświatowego antyplagiatowego systemu iThenticate, który uniemożliwia publikowanie artykułów ze znamionami plagiatu.
 • Przypadki wykrycia poważnej nierzetelności naukowej (plagiatów oraz przypadków „ghostwriting” i „guest authororship”) zostaną ujawnione, a odpowiednie instytucje zostaną powiadomione o naruszeniu praw autorskich.
 • Zawsze jesteśmy gotowi publikować poprawki i wyjaśnienia, a w razie potrzeby – wycofać tekst i opublikować przeprosiny.

 2. OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

 • Usprawnić proces podejmowania decyzji, a także poprawić jakość opublikowanego tekstu, przeglądając rękopis w sposób obiektywny, w optymalnym czasie. Ocena powinna być obiektywna.
 • Należy zachować poufność informacji dostarczonych przez redaktora lub autora. Nie zachowywać ani nie kopiować rękopisu.
 • Należy powiadomić redaktora o wszelkich opublikowanych lub złożonych do druku treściach, które są istotnie podobne do zawartych w recenzowanym tekście.
 • Recenzent powinien mieć świadomość potencjalnych konfliktów interesów (powiązań finansowych, instytucjonalnych, wynikających ze współpracujący przy tych samych projektach lub innych związków między recenzentem a autorem) i powinien ostrzegać o takiej sytuacji redaktora, a w razie konieczności wycofać się z oceny przesłanego tekstu.
 • Recenzenci powinni zwrócić uwagę na opublikowane prace, które nie są jeszcze cytowane.
 • Informacje o recenzowanych artykułach należy traktować jako poufne.

3. OBOWIĄZKI AUTORÓW

 • Wszyscy autorzy zobowiązują się do uczestniczenia w procesie wzajemnej weryfikacji.
 • Autor powinien zachować dokładny zapis danych związanych z dostarczonym rękopisem, a także udostępnić te dane na uzasadniony wniosek redakcji.
 • W uzasadnionych przypadkach i tam, gdzie jest to dozwolone przez pracodawcę, instytucję finansującą i inne zainteresowane osoby mające prawo wolno zdeponować dane w odpowiednim repozytorium lub miejscu przechowywania, w celu wymiany i dalszego wykorzystania ich przez inne osoby.
 • Autor podpisuje formularz umowy licencyjnej i deklarację autora, co stanowi stwierdzenie, że wszystkie dane zawarte w artykule są prawdziwe i autentyczne. Autor potwierdza, że przesłany rękopis nie został przekazany do publikacji w innym miejscu.
 • Autor deklaruje, które fragmenty tekstu pokrywają się z opublikowanymi lub złożonymi przez niego do publikacji innymi tekstami (wskazuje i cytuje te źródła). Dostarcza redaktorowi kopię rękopisu, który może zawierać pokrywające się lub ściśle powiązane treści, aby potwierdzić, że wszystkie prace w dostarczonym rękopisie są oryginalne i wskazują lub cytują treść odtwarzaną z innych źródeł.
 • Autor dostarcza zgodę na odtworzenie treści pochodzących z innych źródeł (w szczególności dotyczy to przekładów).

ZAŁĄCZNIKI

Formularz recenzyjny (plik do pobrania).

Deklaracja o niewystępowaniu konfliktu interesów (plik do pobrania).

Zachęcamy do kontaktu z Redakcją za pomocą specjalnego formularza:

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s