„Sztuka Edycji”

SE11 okladka_01

ISSN 2084-7963, e-ISSN 2391-7903

Adres Redakcji: Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Filologiczny UMK, ul. Fosa Staromiejska 3, pok. 215, 87-100 Toruń, e-mail: sztukaedycji@umk.pl

Redaktor Naczelna: dr Agnieszka Markuszewska (amarkusz@umk.pl, ORCID ID: 0000-0003-2511-4867)

Sekretarz Redakcji: Bartłomiej Kuczkowski (bart.kucz@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-3458-9381)

Przewodniczący Rady Naukowej: prof. zw. dr hab. Mirosław Strzyżewski (mistrzy@umk.pl, ORCID ID: 0000-0003-2020-656X)

Rada Naukowa: Kajsa Andersson (The University of Örebro), Tomasz Chachulski (IBL PAN i UKSW), Andrea De Carlo (Universita degli Studi di Napoli „L’Orientale”), Janusz Degler (UWr), Grażyna Halkiewicz-Sojak (UMK), Maria Kalinowska (UW), Roman Loth (IBL PAN), Zbigniew Przychodniak (UAM), Bartłomiej Szleszyński (IBL PAN)

Redaktorzy współpracujący: Patryk Chłopek, Marcin Podlaski, Anna Mądry (anglista), Jacek Wełniak (anglista)

O czasopiśmie: Ogólnopolskie czasopismo naukowe „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” (wykaz czasopism punktowanych, część B) w swoich założeniach ma stanowić forum wymiany myśli, poglądów oraz przykładowych rozwiązań, jakimi warto się dzielić, by wspólnie dochodzić do nowych koncepcji teoretycznych, metod pracy nad tekstem, rozwiązań edytorskich oraz procedur postępowania z dziełem literackim. Projekt czasopisma łączy się z cyklem organizowanych przez Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK ogólnopolskich konferencji naukowych, podczas których spotykają się zarówno historycy literatury, edytorzy i tekstolodzy, jak i księgarze, bibliofile, dyrektorzy i pracownicy wydawnictw, bibliotek oraz historycy sztuki z zakresu grafiki użytkowej.

Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Google Scholar, DOAJ – Directory of Open Access Journals

Pierwotną wersją każdego półrocznika „Sztuki Edycji” jest wersja elektroniczna dostępna w systemie Open Access. Oferujemy również druk na zlecenie
(więcej na stronie Wydawnictwa Naukowego UMK).

Dotychczas opublikowane numery czasopisma (wszystkie numery są dostępne w systemie Open Access):

Numery w przygotowaniu (za 2018 i 2019 rok):

 • „Sztuka Edycji” 2018, nr 2 (14): Edytorstwo tekstów dawnych, red. T. Chachulski
 • „Sztuka Edycji” 2019, nr 1 (15): Intymistyka a edytorstwo. Wiek XIX, red. A. Markuszewska
 • „Sztuka Edycji” 2019, nr 2 (16): Intymistyka a edytorstwo. Wiek XX

Tematyka kolejnych zeszytów:

 • Edytorstwo literatury dla dzieci i młodzieży, red. M. Lutomierski
 • Praktyki edycji cyfrowych, red. B. Szleszyński, K. Niciński i A. Kochańska
 • Krytyka literacka w perspektywie edytorskiej (stan badań – problemy tekstowe – antologie), red. M. Strzyżewski
 • Świat tekstów Leopolda Buczkowskiego, red. R. Sioma

Zgłaszanie propozycji numerów tematycznych: Redakcja „Sztuki Edycji” oczekuje na propozycje numerów tematycznych zarówno od badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak i ze wszystkich środowisk akademickich w kraju. Przy zgłaszaniu propozycji tematycznych prosimy o podanie następujących informacji:

 • dane osoby zgłaszającej temat (imię i nazwisko, tytuł naukowy, stopień, zajmowane stanowisko, instytucja, adres, dane kontaktowe, ORCID ID),
 • propozycję tematu oraz uzasadnienie wyboru tematyki,
 • wstępną listę przewidywanych autorów i spis planowanych artykułów,
 • deklarowany termin złożenia materiałów gotowych do recenzji.

„Źródła i dokumenty” oraz „Przeglądy i sprawozdania”: Na każdy numer „Sztuki Edycji” – oprócz tekstów naukowych zebranych w dziale „Artykuły i rozprawy” – składają się działy „Źródła i dokumenty” oraz „Przeglądy i sprawozdania”. Zachęcamy do publikowania w czasopiśmie materiałów źródłowych (np. listów, fragmentów utworów, tłumaczeń z języka obcego), recenzji edycji krytycznych lub popularnonaukowych klasyków literatury i książek o tematyce edytorskiej, sprawozdań (np. z konferencji naukowych o tematyce edytorskiej) i przeglądów.

Informacje dla autorów: Autorzy przysyłający artykuły do „Sztuki Edycji” są proszeni o dołączenie do tekstu następujących materiałów dodatkowych:

 • numeru ORCID ID, krótkiego biogramu (z informacją o afiliacji i adresem e-mailowym, który zostanie podany do publicznej wiadomości),
 • streszczenia artykułu w języku polskim oraz w języku angielskim (do 1500 znaków typograficznych ze spacjami),
 • co najmniej 5 słów kluczowych w języku polskim i w języku angielskim najtrafniej określających problematykę przedstawioną w artykule,
 • bibliografii załącznikowej,
 • informacji o źródle finansowania badań przedstawionych w artykule,
 • informacji o prawach autorskich związanych z wykorzystanym w artykule materiałem ilustracyjnym.

oraz oświadczeń stwierdzających, że:

 • praca nie była wcześniej publikowana ani nie jest skierowana do redakcji innych czasopism lub ksiąg zbiorowych,
 • w pracy nie zostały wykorzystane koncepcje, założenia, metody i fragmenty tekstów innych autorów bez podania ich nazwisk i tytułów ich dzieł.

Teksty powinny być przygotowane zgodnie z wymogami technicznymi redakcji (zob. Załącznik 1 – wskazówki redakcyjne).

Objętość artykułów: Tekst artykułu naukowego nie powinien przekraczać objętości 1,5 arkusza wydawniczego (60 000 znaków typograficznych, łącznie z przypisami i spacjami), recenzji lub sprawozdania – 0,5 arkusza.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania w nadesłanym tekście zmian redakcyjnych o charakterze językowo-stylistycznym i kompozycyjnym oraz do wskazywania autorowi, głównie na podstawie ocen recenzentów zewnętrznych, elementów tekstu koniecznych do nowego autorskiego opracowania merytorycznego. Autor ma obowiązek ustosunkować się do powyższych rozstrzygnięć i wskazówek przez autoryzację i ewentualną modyfikację tekstu dostarczonego autorowi w postaci pliku elektronicznego. Tekst przesłany do Redakcji po poprawkach wynikających z recenzji zewnętrznych jest uznawany przez Redakcję za ostateczną wersję artykułu, zweryfikowaną merytorycznie przez autora. Redakcja nie płaci honorarium autorskiego za materiały opublikowane na łamach „Sztuki Edycji”.

Procedura recenzowania artykułów: 1) Wstępnej oceny artykułów dokonują redaktor naczelny czasopisma, członkowie Rady Naukowej oraz redaktorzy tematyczni, biorąc pod uwagę poziom merytoryczny nadesłanej pracy oraz jej zgodność z tematyką pisma. 2) Jeśli dany tekst nie spełnia kryteriów artykułu naukowego, redakcja może zadecydować o jego odrzuceniu lub umieszczeniu w innym dziale numeru, np. w „Przeglądach i sprawozdaniach”. 3) Teksty powinny być przygotowane zgodnie z wymogami technicznymi redakcji (zob. Załącznik 1 – wskazówki redakcyjne). 4) Teksty pozytywnie zaopiniowane w redakcji są kierowane do niezależnych recenzentów, specjalistów w danej tematyce. 5) Zgodnie z zasadą double-blind review process w przypadku przyjęcia tekstu do druku (lub jego odrzucenia) nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorom. Raz w roku redakcja podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów. 6) Recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji. 7) Recenzja ma formę pisemną (formularz recenzyjny) i kończy się jednoznacznym wnioskiem dopuszczającym artykuł do publikacji bądź jego odrzuceniem.

Redakcja czasopisma informuje, że tryb recenzyjny przebiega zgodnie z zaleceniami sformułowanym przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce w dokumencie „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (Warszawa 2011).

Zapora GHOSTWRITING: Prowadzimy politykę jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstawania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy itp.) Dlatego redakcja przeciwdziała przypadkom nierzetelności naukowej, takim jak ghostwriting (brak ujawniania czyjegoś udziału w powstaniu publikacji) i guest authorship (przypisywanie komuś współudziału przy powstawaniu publikacji, mimo że był on znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca). Służą temu następujące zasady: 1) Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem informacji, kto jest autorem koncepcji publikacji). 2) Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł redaktorowi tematycznemu danego tomu lub redakcji.

Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.).

Formularz recenzyjny (plik do pobrania)

Deklaracja o niewystępowaniu konfliktu interesów (plik do pobrania)

Spis recenzentów dotychczas opublikowanych numerów „Sztuki Edycji”.

Zachęcamy do kontaktu z Redakcją za pomocą specjalnego formularza:

 

 

 

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s