Marcin Lutomierski

Untitled design

Doktor filologii polskiej. Pracuje jako specjalista w Zespole ds. Promocji i Marketingu Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Prowadzi również zajęcia dydaktyczne w Instytucie Literatury Polskiej UMK na specjalności edytorsko-wydawniczej, specjalizacji „edytorstwo mediów elektronicznych” oraz na Studiach Podyplomowych w zakresie Redakcyjno-Wydawniczym. W pracy naukowej zajmuje się głównie literaturą Drugiej Emigracji Niepodległościowej (1945–1990), edytorstwem dzieł literackich, a także obliczami tradycji w polskiej kulturze. Przygotowuje do druku powieści Zygmunta Krasińskiego Władysław Herman i dwór jego oraz Agaj-Han, które ukażą się w ramach edycji zbiorowej pod redakcją prof. Mirosława Strzyżewskiego. Jego praca doktorska została wyróżniona przez Radę Wydziału Filologicznego UMK oraz Jury Konkursu o Nagrodę „Archiwum Emigracji”. Książkowa wersja tej rozprawy Mickiewicz i okolice. Tematy romantyczne na łamach londyńskich „Wiadomości” z lat 40. i 50. XX wieku była nominowana do Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Jest członkiem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (Oddział w Toruniu), Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (Oddział w Toruniu), Towarzystwa Naukowego Płockiego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Należy do zespołów redakcyjnych czasopism: „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, „Głos Uczelni. Czasopismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”. Stale współpracuje z „Forum Akademickim” i „Forum Książki”. Jego hobby to przede wszystkim gra na perkusji.

Kontakt: m.lutomierski@umk.pl

Książka autorska:

 • Mickiewicz i okolice. Tematy romantyczne na łamach londyńskich „Wiadomości” z lat 40. i 50. XX wieku, Toruń 2012, ss. 340.

Opracowania edytorskie:

 • F. Goetel, Listy do redaktorów „Wiadomości”, opracował i przypisami opatrzył M. Ł. Lutomierski, Toruń 2014, ss. 66.
 • Z. Krasiński, Agaj-Han. Powieść historyczna, w: idem, Małe formy narracyjne, wstęp i redakcja naukowa D. Kulczycka i A. Markuszewska, współpraca edytorska B. Linsztet, M. Lutomierski, M. Sokulski, Toruń 2017 (jako tom 4 Dzieł zebranych Z. Krasińskiego).

Redakcje naukowe publikacji zbiorowych:

 • Tradycje szlacheckie we współczesnej kulturze polskiej. Przybliżenia i perspektywy badawcze, red. M. Lutomierski, Toruń 2014, ss. 186.
 • „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2013, nr 1 (4): Dziewiętnastowieczny rynek wydawniczy, red. M. Lutomierski, ss. 142.
 • współredakcja (razem z M. Strzyżewskim, J. Zyśk) tomu: Rozmaitości warsztatowe, Toruń 2010, seria: „Problemy Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich”, t. 2, ss. 304.
 • współredakcja (razem z M. Bizior-Dombrowską) tomu: Z warsztatu edytora dzieł romantyków, Toruń 2008, seria: „Problemy Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich”, t. 1, ss. 276.

Artykuły i recenzje w czasopismach punktowanych (lista MNiSW):

 • Romantyzm żywy. Rec.: M. Rabizo-Birek, Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej, Rzeszów 2012), „Pamiętnik Literacki. Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 2014, z. 2.
 • Formy zachowań romantycznych w kręgu londyńskich „Wiadomości” (przykłady z lat 40. i 50. XX wieku), „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa literackiego im. A. Mickiewicza” 2012.
 • Edytorstwo Łukasza Garbala – okiem dydaktyka. Rec.: Ł. Garbal, Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, Warszawa 2011, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2012, nr 2 (3): Autografy i edycje. Wokół tekstów Zygmunta Krasińskiego, red. M. Strzyżewski.
 • Miłosz listy pisze. Rec.: Miłosz listy pisze, red. J. Wolski, Rzeszów 2011, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2012, nr 1 (2): Dziewiętnastowieczni edytorzy i wydawcy, red. A. Markuszewska.
 • Wokół XIX-wiecznego streszczenia „Pana Tadeusza”, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2011, nr 1 (1): Dziewiętnastowieczne edycje, red. M. Strzyżewski i M. Bizior-Dombrowska.
 • Dziennikarstwo jako misja. O emigracyjnej publicystyce Zygmunta Nowakowskiego, „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty” (Toruń) 2011, z. 1–2.
 • „Czasy wojny” Ferdynanda Goetla. Próba lektury, „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty” (Toruń) 2009, z. 2.
 • O funkcjonowaniu literatury emigracyjnej wśród dzisiejszych czytelników, „Kultura i Edukacja” (Toruń) 2007, nr 3.

Artykuły i recenzje w czasopismach naukowych (spoza listy MNiSW):

 • „Pan Tadeusz” w kulturze literackiej polskiego uchodźstwa i emigracji XX wieku. Świadectwa odbioru, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, t. 6, Płock 2014.
 • Mickiewicz w kulturze literackiej „polskiego Londynu” wczesnych lat powojennych. Zarys problemu, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie” (Londyn) wrzesień 2011, t. 53.
 • Kozarynowa i Mickiewicz. Glosy do biografii twórczej pisarki, „Pamiętnik Literacki” (Londyn) grudzień 2010, t. 40.

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

 • Romantyzm, hasło w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Terminy – pojęcia – zjawiska – przekroje, t. 2: N–Z, pod red. J. Bachórza, G. Borkowskiej, T. Kostkiewiczowej, M. Rudkowskiej i M. Strzyżewskiego, Toruń–Warszawa 2016, s. 486-498.
 • Krasiński w „polskim Londynie”. Na łamach powojennych „Wiadomości”, w: Zygmunt Krasiński. W świetle i cieniu myśli romantycznej, red. M. Strzyżewski, Toruń 2014.
 • Tradycje szlachecko-ziemiańskie w kulturze literackiej „polskiego Londynu”. Rekonesans, w: Tradycje szlacheckie we współczesnej kulturze polskiej. Przybliżenia i perspektywy badawcze, Toruń 2014.
 • Folklor indiański w „Otwartej ranie Ameryki” Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm, w: Inspiracje folklorem w kulturze i edukacji. W dwusetną rocznicę urodzin Oskara Kolberga, red. S. Kawalla, E. Lewandowska-Tarasiuk i J. W. Sienkiewicz, Warszawa 2014.
 • Emigracyjne „Wiadomości” i kultura pamięci (wybrane zagadnienia z okresu powojennego), w: Kultura pamięci. Studia i szkice, red. A. Chlewicka i T. Kawski, Bydgoszcz 2013.
 • Podróże w głąb pamięci. Realizacje tematu kraju lat dzieciństwa i młodości w wybranych wierszach poetów z kręgu emigracyjnych „Wiadomości”, w: Aksjologia podróży, red. Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk i J. W. Sienkiewicz, Warszawa 2012.
 • Emigranci wobec krajowych badań nad romantyzmem (na podstawie wypowiedzi w londyńskich „Wiadomościach” z lat 40. i 50. XX wieku, w: Nie po myśli władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych, red. D. Degen i M. Żynda, Toruń 2012.
 • Recepcja romantyzmu w kręgu londyńskich „Wiadomości” z lat 40. i 50. XX wieku. Próba syntezy, w: Romantyzm Drugiej Wielkiej Emigracji, red. Ż. Nalewajk, M. Nabiałek, M. Mips i J. Jastrzębska, Warszawa 2012.
 • Baśnie indiańskie Sat-Okha i ich rola w wychowaniu, w: Baśń w terapii i wychowaniu, red. S. Kawalla, E. Lewandowska-Tarasiuk i J. W. Sienkiewicz, Warszawa 2012.
 • (współautorstwo razem z N. Lutomierską) Przystanek Toruń. O wędrownym muzyku indiańskim, w: Toruń tam i z powrotem. Szkice z antropologii miasta, red. A. Trapszyc i V. Wróblewska, Toruń 2011.
 • Edukacyjno-wychowawcze aspekty książek rocznicowych na temat Adama Mickiewicza. Przykłady z piśmiennictwa emigracyjnego, w: Słowa, obrazy, dźwięki w wychowaniu, red. S. Kawalla, E. Lewandowska-Tarasiuk i J. W. Sienkiewicz, Warszawa 2011.
 • Londyńskie „Wiadomości” (1946–1981) jako źródło do dziejów emigracyjnego szkolnictwa, oświaty i edukacji, w: Czasopiśmiennictwo drugiej połowy XX wieku jako źródło do historii edukacji, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2010.
 • Lektura z opracowaniem jako nowa forma książki. Zarys problemu, w: Z warsztatu edytora dzieł romantyków, red. M. Strzyżewski, M. Lutomierski i J. Zyśk, Toruń 2010.
 • O powojennych edycjach dzieł romantyków polskich w Wielkiej Brytanii (lata 40. i 50. XX w.), w: Z warsztatu edytora dzieł romantyków, red. M. Bizior-Dombrowska i M. Lutomierski, Toruń 2008.
 • Uwagi o tęsknocie polskich emigrantów na przykładzie środowiska londyńskiego z lat 1945–1956, w: Tęsknota: społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, red. B. Płonka-Syroka i J. Radziszewska, Wrocław 2010.
 • O poetyce listu do redakcji na przykładzie emigracyjnego tygodnika „Wiadomości” z lat 1955–1958, w: Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia, red. Z. Andres, J. Pasterski i A. Wal, t. 1, Rzeszów 2007.
 • Norwid żywy, czyli recepcja poety na łamach londyńskich „Wiadomości” z lat 1946–1966, w: Norwid – polskość, europejskość, uniwersalizm, red. D. Dąbrowska, Szczecin 2006.
 • Poszukiwanie prawdy i dobra w opowiadaniach Jana Józefa Szczepańskiego z tomu „Rozłogi”, w: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji, red. A. Główczewski i M. Wróblewski, Toruń 2007.
 • Nasz(?) Mickiewicz, czyli Mickiewicz wśród studentów polonistyki, w: Mój Mickiewicz, red. E. Dryglas i in., Toruń 2006.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s